Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

O instytucji

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Czarnków powołaną do realizacji zadań polityki społecznej na szczeblu samorządowym mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, integracji ze środowiskiem i służyć umacnianiu rodziny.

Utworzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Akty Prawne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Czarnków z dnia 4 maja 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Zadania Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie.

Do zadań własnych należą:

 • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 • organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań wymienionych powyżej.

Zadania zlecone gminie

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia takie jak zasiłek stały, zasiłek okresowy gwarantowany,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
 • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny